Lipa Chapter Slovenija

Kaj je chapter

Chapter mora ustanoviti vsak uradni zastopnik ali uradni distributer motornih koles Harley-Davidson in Buell za področje, na katerem po pogodbi trži (ustanovitelj, Sponsoring Dealer). Chapter je uradno registriran v centrali H.O.G. v ZDA in mora izpolnjevati zahteve H.O.G.-a za chapterje. Načeloma se torej chapterji nahajajo tam, kjer se nahajajo zastopniki ali večji prodajalci.

Vodstvo chapterja

Chapter ima vodstvo (Officers), ki ga sestavljajo:

 • ustanovitelj (Sponsoring Dealer), to je zastopnik / prodajalec,
 • direktor (Director),
 • namestniki direktorja (Assistant Director),
 • direktor za članstvo (Membership Director),
 • predstavnica L.O.H. (Ladies of Harley Officer),
 • tajnik (Secretary) in
 • blagajnik (Treasurer) - ali tajnik / blagajnik.

Druge funkcije v chapterju so še:

 • cestni vodja (Road Captain),
 • čelni cestni vodja (Head Road Captain),
 • zgodovinar (Historian),
 • fotograf (Photographer),
 • skrbnik za varnost (Safety Officer),
 • skrbnik za aktivnosti (Activities Officer),
 • urednik (Editor) in
 • skrbnik za spletne strani (Webmaster).

Za posebne naloge lahko vodstvo zadolži posameznike (npr. organizacija izleta, varna vožnja itd...), ki pa morajo delovati usklajeno z vodstvom.

Dolžnosti in pravice ustanovitelja

Ustanovitelj ustanovi chapter in nadzira delovanje chapterja. Lahko sklicuje sestanke vodstva oziroma zahteva periodiko sestankov in odločilno vpliva na delo vodstva. Ves čas mora skrbeti, da je delovanje vodstva ustvarjalno in da se chapter razvija in širi. Prisluhniti mora željam vodstva in članov in jih voditi v smeri, ki jo priporoča Harley-Davidson Inc. in H.O.G. Tudi ustanovitelj skrbi, da je vodstvo čim bolj popolno in učinkovito. Ustanovitelj mora slediti delu vodstva in dogajanju v chapterju. V primeru, da ustanovitelj ugotovi, da delovanje chapterja ni več mogoče voditi v skladu s priporočili, lahko delo chapterja "zamrzne" za čas, dokler se razmere ne izboljšajo. To mora storiti na podlagi dejstev na sestanku vodstva ob prisotni večini članov vodstva (ne brez direktorja in namestnikov direktorjev), kjer se o tem naredi zapisnik, upoštevati pa mora tudi mnenje vodstva. O taki dokončni odločitvi je potrebno pisno obvestiti vse člane chapterja (ki so plačali prispevek za delovanje chapterja). Prav tako mora natančno določiti, kako se bo vračal ostanek denarja (ponavadi se ga podari humanitarnim organizacijam). O teh odločitvah pa mora obvestiti tudi H.O.G. Europa Office s priloženimi vsemi potrebnimi in predpisanimi obrazci (zaključni obračun itd...), na katerih se morajo podpisati tudi vsi člani vodstva.

Dolžnosti in pravice vodstvenih delavcev

Njihove naloge so razvidne že iz samega imena posamezne funkcije. Vodstveni delavci se morajo sestajati vsaj enkrat mesečno, na sestanke morajo priti pripravljeni in ustvarjalno delovati v chapterju. Biti morajo lojalni Harley-Davidsonu, Buellu, H.O.G.-u, članom in ustanovitelju. Predvsem pa ne smejo nikoli pozabiti širiti in braniti dobro ime chapterja in biti vzorni člani. Od samega začetka se morajo zavedati, da kolikor dobro je vodstvo, le toliko dober bo chapter. In le toliko bodo člani v chapterju zadovoljni. Delovanje vodstvenih delavcev je popolnoma prostovoljno in brezplačno. Vodstvene delavce se izbira previdno, imeti morajo vse kakovosti dobrega "chapterista" in "hogovca", ter morajo biti pripravljeni ustvarjalno in delovno sodelovati v vodstvu in chapterju. Če vodstveni delavec meni, da nalog ne bo mogel več opravljati, s tem seznani vodstvo (zapisnik) in poizkuša delati vsaj še toliko časa, da naloge prevzame novi član vodstva, ki ga mora pred prenehanjem tudi vpeljati v naloge. Vodstvenega delavca se odstavi, kadar je opazno, da ne deluje v skladu z duhom H.O.G.-a ali pa sam ni sporočil, da dela ne more več opravljati. V primeru odstavitve se najprej poizkuša s članom pogovoriti ali dogovoriti na sestanku (zapisnik). Če to ni mogoče, se na sestanku določi vsebina dopisa in rok za odgovor. Če vse to ne izboljša situacije ali je bilo kako drugače neuspešno, vodstvo sprejme "sklep o odstavitvi" na sestanku in o tem se obvesti tudi odstavljenega. Sklep in obvestilo morata zadovoljivo pojasniti razloge tega dejanja. Član vodstva lahko izvaja le tiste aktivnosti, za katere je bil pooblaščen na sestanku in se je dolžan držati sprejetih sklepov vodstva. Člani vodstva so dolžni nositi oznake chapterja in našitek funkcije. V kolikor chapter oznak nima na razpolago, si jih mora član preskrbeti sam na svoje stroške pri ustanovitelju. Vsak član vodstva je po prenehanju funkcije, dolžan odstraniti svoj našitek funkcije, pripada pa mu našitek "Past Officer".

Sestanki vodstva

vsi člani vodstva si morajo prizadevati, da sestanki potekajo ustvarjalno, da bodo sprejeti realni sklepi, ki bodo tudi uresničeni. Predlogi morajo biti dobro premišljeni in vsebovati tudi konkretne in izvedljive rešitve. Na začetku sestanka se sprejme dnevni red, zato naj člani vodstva na sestanke pridejo že pripravljeni. Razen nujnih zadev, se vedno najprej pregleda, kaj je bilo z rezultati prejšnjega sestanka. Zapisnik se razpošlje najkasneje v 10. dneh vsem vodstvenim delavcem. V zapisniku je navedena tudi prisotnost in odsotnost (izostal, opravičil), o čemer se vodi evidenca.

Članstvo v chapterju

Pogoji članstva

Za pravilno včlanitev morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

 1. veljavno članstvo v H.O.G.,
 2. oddan Evidenčni list s Klubsko pristopno izjavo ter
 3. plačan prispevek (članarina).

Poleg tega mora včlanjeni izpolnjevati še pogoje chapterjevega kodeksa in biti z njim seznanjen. Član H.O.G.-a je lahko član več chapterjev.

Kodeks chapterja

1. Pripadnost

Član chapterja mora biti lojalen Harley-Davidson-u Inc., Buellu, H.O.G.-u, chapterju, ustanovitelju in drugim članom chapterja. Skrbeti mora za ugled chapterja in njegovih članov in braniti njih dobro ime. Vsak član je obvezan doprinašati dobremu vzdušju v skupini in spoštovati sklepe vodstva. V skupini se mora vesti ustvarjalno in nikakor ne destruktivno.

2. Srečanje

Potrebno je natančno vedeti, kdaj poteka chaptersko (uradno) srečanje. Dokler le to traja, se morajo člani držati predpisov in zakonov. Posamezen član ne sme izzivati prekrškov, da ne bi cela skupina po nepotrebnem zapadla v preverjanje policije ali drugim neprijetnostim. Verjetno je (zaradi posameznikov) potrebno posebno omeniti tudi lepo obnašanje: namerno "pokanje" v strnjenih naseljih, v bližini lokalov in v bližini naključnih skupin ljudi je skrajno neumestno.

3. Vožnja, formacija

Vožnja v koloni poteka v "formaciji" (cik-cak), v varni razdalji, tako, da se kolona po potrebi lahko zoži. Medsebojno prehitevanje v taki koloni je izrecno nezaželeno, nadležno in nevarno za druge člane v koloni. Daljša vzporedna vožnja (dva "vštric") je prav tako nezaželena, saj v primeru zoženja formacije, ogroža druge udeležence. V formaciji mora biti upoštevana varnostna razdalja, vendar pa mora biti formacija toliko strnjena, da je drugi udeleženci v prometu ne razbijejo. Prvi v koloni vedno vozi "Road Captain" (RC), za njim pa takoj organizator določene vožnje. Vsi udeleženci prilagodijo vožnjo RC-ju in se med vožnjo ravnajo izključno po njegovih navodilih. Zadnji v formaciji mora tudi natančno poznati program izleta, tako da lahko pomaga tistim, ki bi iz kakršnega koli razloga zaostali. Seveda pa morata RC in organizator pred začetkom vsake vožnje ali dela (etape) jasno povedati načrt vsem udeležencem. Vsak udeleženec mora poskrbeti, da ne bo po nepotrebnem oviral ali zadrževal skupine. O mogočih željah po manjših spremembah načrta (ali o zapustitvi skupine) se je udeleženec dolžan dogovoriti vsaj z RC-jem in vodjem/organizatorjem srečanja.

Za RC-jem in organizatorjem najprej vozijo manj izkušeni, tako da RC lažje usklajuje hitrost kolone in manj izkušenim lažje nakloni posebno pozornost. RC tudi stalno nadzoruje, ali se ni kolona preveč raztegnila ali pretrgala in v takem primeru začasno zniža hitrost (ali celo ustavi) in se tudi odloči, ali bo znižal tempo celotne vožnje. Nujno se je zavedati, da tisti, ki vozijo v zadnjem delu kolone, morajo dosegati VELIKO VEČJE občasne hitrosti (zaradi zaostajanja pri prehitevanju, zastojev pri semaforjih in podobno), kot vodilni del kolone.

Pri prehitevanju je vedno potrebno vedeti, da bo prehitevala cela kolona ali pa manjše skupine. Zato je vedno misliti tudi na tiste za seboj in jim napraviti prostor. Torej: ko prehitite in ste mimo prehitevanega vozila, ne zmanjšajte takoj hitrosti, pač pa "vlecite" še toliko časa (če je to mogoče), da za vami nastane prostor, kamor se bodo lahko umaknili vsi vozniki za vami. Ko dosežete tako razdaljo od prehitevanega, da ste napravili dovolj prostora za druge, nadaljujte s tako hitrostjo, da se bo kolona zopet lahko strnila.

V kolikor se vam zdi vožnja v koloni prepočasna, ne zganjajte nestrpnosti. Zelo previdno (ne objestno) prehitite kolono in po svoje peljite naprej, do naslednjega postanka, ki vam je itak znan iz razpisa izleta.

4. Kdaj nastopamo kot chapter

Noben član ali skupina članov ne sme predstavljati delovanja na "svojo pest" za delovanje chapterja, če to ni dejansko delovanje chapterja, za katerega ga/jih je pooblastilo/sprejelo vodstvo. Delovanje, ki šteje za chaptersko aktivnost je le takrat, kadar je bilo to določeno na sestanku vodstva kot primerno in za katero so bili o dogodku enakopravno obveščeni vsi člani chapterja. Vodstvo chapterja lahko določi in/ali pooblasti svoje predstavnike in/ali zastopnike za določen dogodek ali dejanje. Prav tako ne more posamezni član vodstva samostojno ukrepati, razen kadar brani dobro ime. Za legalno odločitev vodstva velja tista odločitev, ki je bila sprejeta na sestanku, na katerega so bili pravočasno in enakopravno vabljeni vsi člani vodstva. Uradna obvestila članom bodo vedno opremljena s pečatom H.O.G. Lipa Chapter Slovenija.

5. Zamisli, pomoč

Vsi člani imajo pravico in dolžnost predlagati vodstvu svoje zamisli (čimbolj dodelane) in vodstvo je o njih dolžno razpravljati in podati odgovor. Zamisli in njihova izvedba so tako ali tako duša chapterja in so torej posebej zaželene, kakor je tudi zaželena vsaka druga koristna pomoč pri življenju chapterja.

6. Varnost

Vsak član je dolžan skrbeti za svojo in kolektivno varnost. Prav tako je vsak član dolžan opozoriti, če bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti oseb ali njihovega imetja. Vsak član chapterja, ki ve, da ne bo mogel od določenega trenutka dalje delovati tako, da bi bila vožnja z njim v skupini varna, je dolžan sam takoj odstopiti od nadaljevanja skupinske vožnje. Prav tako je vsak član dolžan opozoriti soudeleženca, če opazi, da le-ta lahko ogrozi skupino.

7. Dopolnitve

Kodeks po svoji vsebini ni dokončen. vodstvo ga lahko dopolnjuje in spreminja na podlagi konstruktivnih predlogov in v skladu duha Harley-Davidson.

Ukrepi

Ukrep varnosti

Vodstvo chapterja in/ali vodstvo izleta (organizator) sme iz srečanja/izleta izločiti posameznika ali skupino (ali pa sme izlet celo prekiniti), če se izkaže, da so drugi člani (ali njihovo imetje) ogroženi ali če je nastopilo stanje, ki ogroža ugled chapterja in/ali njihovih članov. O tem se sestavi zapisnik na sestanku vodstva, ki poleg opisa dejanja vsebuje tudi imena članov, ki so skupino ogrožali. Za sestavo takega zapisnika vodstva, sta potrebna vsaj dva člana. Če na takem izletu ni bilo dovolj članov vodstva, mora pri sestavi zapisnika sodelovati vsaj še en udeleženec dogodka, kjer je bil ukrep varnosti izvršen. Ob ponavljajočem izrekanju ukrepa varnosti posamezniku, se na podlagi enega ali več izrekov lahko izvede suspenz ali izključitev.

Zavrnitev članstva

Vodstvo chapterja ima pravico, da na lastno pobudo ali pobudo člana chapterja, sprejme sklep, da se posameznika ne sprejme v chapter. Razlogi morajo biti jasno navedeni v zapisniku; zavrnjenega je potrebno pisno obvestiti, če je pisno zaprosil za sprejem. Zavrnitev se lahko sprejme vedno le za dobo enega leta.

Začasni suspenz člana

Začasni suspenz se za posameznika sprejme na sestanku vodstva na pobudo vodstva, razlogi morajo biti jasno navedeni v zapisniku. Suspenz velja mesec dni in po tem avtomatsko preneha. Za suspenz velja, da suspendirani ne dobiva nikakršnih obvestil chapterja in na dogodkih ni zaželen. O suspenzu se ne obvešča pisno nikogar. Suspenz se vodi le v evidenci.

Izključitev člana

vodstvo chapterja ima pravico in dolžnost, da na lastno pobudo ali pobudo posameznega člana ali skupine članov chapterja, sprejme sklep, da se posameznika izključi iz chapterja. Razlogi morajo biti navedeni v zapisniku in po potrebi opisano tudi ključno dejanje samo (predlagatelj-i se mora-jo udeležiti sestanka). Če je le mogoče, je izključenega potrebno pisno obvestiti o izključitvi in razlogih. Izključitev se sprejme vedno za dobo enega leta in po tem avtomatsko preneha. Izključeni član nima pravice do povračila prispevka, saj bi njegov del bil težko ugotovljiv. Pravico do povračila ima le v primeru avansov za izlete, če so bili le ti tako dogovorjeni, da se bodo lahko ob neudeležbi vračali.

Razlogi za zavrnitev članstva, za izključitev ali suspenz člana morajo biti vedno jasno opredeljeni. Razvrščamo jih v dve skupini:

 1. varnost:
  • ogrožanje članov in njihovega imetja z namenom, iz objestnosti ali iz malomarnosti,
  • odločilen vpliv na zmanjšanje varnosti skupine med vožnjo (aroganca, alkohol, nepremišljenost...),
  • spodbujanje k prekomernemu uživanju alkohola in
  • kršenje ali neizpolnjevanje drugih zahtev, ki jih postavlja kodeks chapterja.
 2. lojalnost:
  • ogrožanje ali blatenje ugleda HD-ja, ustanovitelja, chapterja, vodstva ali chapterjevih članov,
  • nekorekten ali škodljiv odnos do chapterja in njegovih članov,
  • vnašanje nemira,
  • odrekanje legitimnosti odločitvam vodstva,
  • kršenje ali neizpolnjevanje drugih zahtev Harley-Davidson Inc.-a, Buella, H.O.G.-a ali kodeksa chapterja in
  • podobno.

Srečanja in izleti (dogodki)

Za chapterske izlete/srečanja štejejo le tisti, ki jih je uradno potrdilo in razpisalo vodstvo chapterja in o katerem so bili enakopravno obveščeni vsi člani chapterja. Vsi izleti pa morajo biti nekako "v duhu" Harley-Davidson-a. Chapter pripravi nekaj izletov letno v obdobjih izven glavne dopustniške sezone, ki traja od okoli 10. julija do nekje 20. avgusta. Vodstvo chapterja vedno z veseljem sprejme ideje o izletih od vseh članov. Če je izlet dobro in pravočasno pripravljen, se določi vodjo izleta (tipično predlagatelj in organizator), ki izlet natančno razloži našemu RC-ju. Pobudnik (organizator, vodja) izleta mora usklajeno z vodstvom poskrbeti za pravilno časovno uskladitev (timing), program, rezervacije, napovedi itd... Chapterski izlet poteka praviloma le za člane, ki so včlanjeni v H.O.G. Lipa Chapter Slovenija. Enkrat letno chapter pripravi tudi srečanje/izlet za vse lastnike HD-jev. Prav tako je priporočljivo pripraviti "odprto srečanje za goste" vsaj enkrat letno. Chapter lahko pripravi tudi krajše "vsebinske" izlete, kamor štejejo tudi razna povabila za udeležbo ali obisk. Po dosedanjih izkušnjah je najprimernejša organizacija izleta v soboto in nedeljo. Tako lahko izlet nekateri zapustijo že v soboto zvečer, nekateri pa se mu pridružijo šele v nedeljo zjutraj. Zato naj bi bila oba dneva tematsko ločena. Natančno je potrebno pripraviti urnik in predvideti, da je dovolj časa za srečanje z zamudniki. Če je po kosilu predvidena še vožnja, naj bo kosilo čim kasneje in "pokosilna" vožnja čim krajša. Zaželeno je, da je zaključek izleta po nedeljskem kosilu in to na lokaciji, kjer imajo udeleženci iz različnih krajev približno enako daleč do doma.

Druga vprašanja, ki si jih člani večkrat zastavljajo

Odprta srečanja (gostje)

Po navodilih H.O.G.-a je zaželeno, da chapter pripravi enkrat letno "odprto srečanje". To pomeni, da se tega srečanja lahko udeležijo tudi lastniki motorjev drugih proizvajalcev. Vendar ne vse vprek, pač pa mora imeti ta "nečlan" svojega pokrovitelja (člana chapterja), ki bo jamčil za korektnost gosta. HD namreč meni, da bi tak gost utegnil biti potencialni "harley-ist" in je to priložnost, da poklepeta in si ogleda "zadevo".

Družinska orientiranost dogodkov

Srečanja naj bi bila, če je le mogoče, družinsko orientirana. To pomeni, da je zaželeno, da se članova družina vsaj delno udeleži izleta. Torej bodo družinski člani naših članov na srečanju vedno dobrodošli.

Seveda tukaj niso navedene vse dejavnosti chapterja. Določene dejavnosti, o katerih ste morda že brali, bomo uvajali postopno z razvojem našega chapterja (varna vožnja, izbiranje najboljših v posameznih kategorijah, kot je npr. največ prevoženih kilometrov, ali pa kaj manj resnega ali celo neresnega...).

Uporaba imen Harley-Davidson, Buell in H.O.G.

Harley-Davidson (skupaj ali posamezno), Buell, H.O.G. ali Harley Owners Group in H.O.G. Lipa Chapter Slovenija so zaščitno registrirana imena v lasti firme Harley-Davidson Inc, ZDA. K lastnini teh imen pritiče tudi cela vrsta raznih zaščitenih znakov (logotipov) in podob. Uporabo teh imen in/ali logotipov lahko dovoli le njihov lastnik. Zakoni ščitijo uporabo take lastnine in predvidena je vrsta pogojev (pogodb), kako se smejo uporabljati, kako se lahko izda dovoljenje za uporabo itd. Karkoli imate namen početi s temi imeni, morate najprej kontaktirati pooblaščenega zastopnika.